សិក្ខាសាលាស្ដីពីដីកាសម្រេចចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្ន

សិក្ខាសាលានេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៣០-ធ្នូ-២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមការរៀបចំដោយគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s