សិក្ខាសាលា​ស្តីពីសិទ្ធិផ្តាច់មុខនិងបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មយានយន្តកម្ពុជា

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៦-ធ្នូ-២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមការរៀបចំដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងសមាគមកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្ពុជា ហេីយមានរបៀបវារៈនៃកម្មវិធីដូចខាងក្រោម៖

exclusive_right_and_it_consequence_pich_ang_16_december_2021.pdf

exclusive_right__challenges_in_automotive_industry_151221.pdf

exclusive-right-in-cambodia.pdf

bank-and-law-k.boren-16dec21.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s