សិក្ខាសាលា​ស្តីពីដីកាសម្រេចរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន៖ ខ្លឹមសារនិងលំហូរនីតិវិធី

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី៨-ធ្នូ-២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមការរៀបចំដោយគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។អត្ថបទសិក្សាស្តីពីដីកាសម្រេចរឹបអូសបណ្តោះអាសន្ន.pdf

ប្រកាសស្តីពីកិច្ចការអាជ្ញាសាលា.pdf

ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីនីតិវិធីចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុ.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s