សិក្ខាសាលាស្តីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងឧស្សាហ៍កម្មសម្លៀកបំពាក់និងការបង្ហាញម៉ូត Intellectual Property in the Fashion and Garment Industry Webinar.

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី១-ធ្នូ-២០២១ តាមរយៈប្រពន្ធ័ហ្សូមពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរៀបចំដោយ EuroCham in Cambodia, GMAC & South-East Asia IP SME HelpDesk.

Webinar on IP in the Fashion and Garment Industry.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s