សន្និសីទ​ជាតិស្តីពីការការពារអ្នកប្រេីប្រាស់ National Conference on a Consumer Protection.

សន្និសីទបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១១-វិច្ឆិកា-២០២១ នៅរាធានីភ្នំពេញនិងតាមរយៈថ្នាលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន ហេីយមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖

10.11.2021.-cp-conf-agenda_final-kh.pdf

10.11.2021.-cp-conf-agenda_final-en.pdf

20211110-main-slide-giz-national-conference.pdf

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍ការពារអ្នកប្រេីប្រាស់.pdf

booklet-1_guide-to-consumer-protection_kh.pdf.pdf

booklet-1_guide-to-consumer-protection_en.pdf.pdf

law-on-consumer-protection.pdf

un-guidelines-on-consumer-protection_en.pdf

handbook-on-asean-consumer-protection-and-regulations.pdf

feasibility-study-asean-odr-giz-final-endorsed-12nov20.pdf

asean-self-assessment-toolkit-on-consumer-protection.pdf

asean-online-business-code-of-conduct.pdf

asean-guidelines-on-cross-border-b2c-dispute-resolution-_khmer.pdf

asean-consumer-empowerment-index-report-acei.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s