សិក្ខាសាលាស្ដីពីច្បាប់វិនិយោគកម្ពុជា Workshop on Law on Investment of Cambodia.

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី១០-វិច្ឆិកា-២០២១ តាមរយៈថ្នាលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពត៌មានពីរាជធានីភ្នំពេញ និងមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s