សិក្ខាសាលាស្តីពីការពិគ្រោះពិនិត្យកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកទៅកាន់ពិភពលោក Webinar on WIPO IP Diagnostics Going Global.

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី៩-វិច្ឆិកា-២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមពីទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស ហេីយមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s