មហាសន្និបាតលេីកទី២៦របស់គណៈ មេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា The 26th General Assembly of Bar Association of the Kingdom of Cambodia.

មហាសន្និបាតលេីកទី២៦នេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៦-១៨/តុលា/២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្យូមនិងការបោះឆ្នោតជ្រេីសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីអាណត្តិទី១០ចំនួន៣៣រូបពីក្នុងចំណោមបេក្ខជនឈរឈ្មោះចំនួនច្រេីនជាង១០០នាក់នៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនទាំងនោះដូចមានភ្ជាប់ជាមួយ ៖

លទ្ធផលចុងក្រោយដែលបញ្ជាក់ពីការជ្រេីសរេីសចំនួន៣៣រូបត្រូវបានជាប់ឆ្នោតពីលេខ១-៣៣។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s