សិក្ខាសាលាស្ដីពីការទទួលស្គាល់ និងការអនុវត្តមជ្ឈត្តវិនិច្ឆ័យ Webinar on the Recognition and Enforcement of the Arbitral Award.

សិក្ខាសាលានេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១-តុលា-២០២១ តាមរយៈថ្នាលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពត៌មានពីទីស្នាក់ការនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម “ម.ជ.ម.” រាជធានីភំ្នពេញ កម្ពុជា ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s