សិក្ខាសាលាស្តីពីចំនុច​គួរពិចារណារបស់គូភាគីវិវាទក្នុងការតែងតាំងមជ្ឈត្តករ Webinar on Points to be considered by disputants in order to appoint the Commercial Arbitrator.

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៣-កញ្ញា-២០២១ តាមរយៈថ្នាលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពត៌មានពីទីស្នាក់ការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.)។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s