សិក្ខាសាលាស្តីពីការអនុវត្តដោយបង្ខំកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃអាស៊ាន-អង់គ្លេស The UK-ASEAN IP Enforcement Webinar.

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២២-កញ្ញា-២០២១ តាមរយៈថ្នាលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពត៌មានពីប្រទេសអង់គ្លេស។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s