សិក្ខាសាលាស្ដីពីតួនាទីមេធាវី និងនីតិវិធីសាលាឧទ្ធរណ៍ Webinar on Lawyer’s Roles and Appeal Court Proceedings.

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៥-កញ្ញា-២០២១ តាមរយៈថ្នាលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពត៌មានពីទីស្តីការគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានសមាសភាពនិងរបៀបវារៈដូចតទៅ៖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s