សិក្ខាសាលាស្តីពីការអនុវត្តនីតិវិធីប្រឆាំងនឹងផលិតផលក្លែងក្លាយ និងបទល្មេីសកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

សិក្ខាសាលាបានប្រពឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៣០-កក្កដា-២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមការរៀបចំសហប្រតិបត្តិការរវាងសមាគមកម្មសិទ្ធិបញ្ញា កម្ពុជា គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ និងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ និងមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s