សិក្ខាសាលា​ស្ដី​ពី​ទស្សនៈ​វិស័យ​លេីសន្ធានកម្ម​ពាណិជ្ជកម្ម (ការសម្រុះសម្រួលវិវាទពាណិជ្ជកម្ម) Webinar on Outlook for Commercial Mediation.

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២២-កក្កដា-២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៃធនាគារពិភពលោក (អាយ អេហ្វ ស៉ី) ដែលមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖

nac-ifc-mediation-webinar_agenda_210716.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s