វែបេីណឺស្តីពីបទបញ្ញត្តិថ្មីសំរាប់ពាណិជ្ជកម្មតាមអេឡិចត្រូនិច នៅកម្ពុជា Webinar on New Regulations on E-Commerce in Cambodia.

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៥-មិថុនា-២០២១ តាមរយៈថ្នាលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពីភ្នំពេញក្រោមការរៀបចំដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ធនាគារពិភពលោក និងសភាពាណិជ្ជកម្មសហគមន៍អឺរុបប្រចាំនៅកម្ពុជា។ Webinar on New Regulations on E-Commerce is conducted today under co-organized by Ministry of Commerce and Asian Development Bank (ADB) in connecting with EuropCham in Cambodia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s