សិក្ខាសាលា​ស្ដី​ពីការដោះស្រាយវិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញាតាមនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងយន្តការមជ្ឈត្តការ IP Dispute Resolution Workshop through an Administrative Procedure and Arbitration.

សិក្ខាសាលាបានដំណេីរការតាមថ្នាលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៣-មិថុនា-២០២១ ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិរៀបចំដោយនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សមាគមកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្ពុជា និងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម។ របៀបវារៈនៃសិក្ខាសាលាមានដូចខាងក្រោម ហេីយកិច្ចពិភាក្សាដំណេីរការដូចតទៅ៖ The Workshop is being conducted by a Zoom system and is prossesed today under co-organized by Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Intellectual Property Association of Cambodia (IPAC) and National Commercial Arbitration Centre (NCAC). The meeting’s Agenda is below, and the discussion is made as following.

210623_mechanism-for-settling-ip-dispute-at-moc_mr.-to-rith.pdf

210623_mechanism_for_settling_ip_diputes_via_arbitration_dr_phin.pdf

ipac-booklet-2021.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s