មកទទួលសាលក្រម (សេចក្តីសម្រេច) ក្នុងនាមមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិ នៅសាលាដំបូងខេត្តកំពត Coming to get a judgment on behalf of a client at Kampot first instance court

សាលាដំបូងខេត្តកំពត ដំណើរការធម្មតា ហើយការិយាល័យមេធាវី អូវីធី ឡាយអិន “អូវីធី ច្បាប់” ក៏ដំណេីរការការងារជាធម្មតាដែរ ។ ទាំងពីរកន្លែងធ្វេីការជាមួយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នឹងវិធានការការពារកូវីដ-១៩ ៣ការពារ ៣កុំ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

The Kampot First Instance Court is normally working, and OVT Lion Law Office “OVT Law” is also regularly working. Both locations have been done with strongly respective of the Cambodia government’s policy for the Covid-19 protection.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s