មហាសន្និបាតលើកទី៧ របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) តាមរយ:វេប៊េីណេីពីរាជធានីភ្នំពេញ The 7th General Assembly of National Commercial Arbitration Centre (NCAC) conducted by Zoom Webinar from Phnom Penh, Cambodia.

ចាប់ផ្តេីមពីម៉ោង៧:៣០ Start the Morning session from 7:30 am.

មហាសន្និបាតលើកទី៧ របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) បានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២៨-មិនា-២០២១ តាមរយៈវេប៊េីណេីពីរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីខកខាននៅឆ្នាំ២០២០ម្តងដោយសារកូវីដ-១៩ និងមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម The 7th General Assembly of NCAC has been conducted as March 28, 2021 by Webinar from Phnom Penh, Cambodia after missing a year of 2020 causing of covid-19 and have an agenda as follow ៖

http://www.dropbox.com/s/oqoc7pkbgu8pfy4/GA_Programme_En_210225.pdf

បន្តពេលរសៀលដល់៨យប់ រហូតដល់បោះឆ្នោតរួចរាល់ The Afternoon session continued until 20:00h in order to finish voting.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s