សមាជិកឆ្នាំទី១០ និងវិញ្ញាបនបត្រប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាមជ្ឈត្តករ ២០២១ នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម “ម.ជ.ម.”, 2021 Professional Arbitrator Certificate & the 10th Year Fellow of National Commercial Arbitration Centre “NCAC”, Cambodia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s