កិច្ចពិភាក្សា​រវាងភាគីពាក់ព័ន្ធស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រេីប្រាស់ក្រោមប្រធានបទការលេីកកម្ពស់ការធ្វេីធុរកិច្ចប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ នៅកម្ពុជា៖ការការពារអតិថិជនរបស់អ្នក Stakeholder Dialogue on Consumer Protection-Promoting Ethical Business in Cambodia: Protecting Your Customers.

វេទិកាពិភាក្សាបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី ២៨-មករា-២០២១ ហើយមានសមាសភាពចូលរួមពីស្ថាប័ននានា និងមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖

2021-01-28 Stakeholder Dialogue 2 Agenda_Final_Public_V2.0

5_Handbook on ASEAN Consumer Protection & Regulations_EN

7_ASEAN Online Business Code of Conduct_EN

6_ASEAN Self-Assessment Toolkit on Consumer Protection_EN

4_ASEAN Consumer Empowerment Index Report (ACEI)_KH-EN

1_VCCA’s Presentation_Vietnamese businesses in e-consumer protection_EN

3_Law on Consumer Protection_KH-EN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s