ការឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅ គឺជាដំណេីរដែលមានការលំបាក និងប្រថុយប្រថាន តែមានតម្លៃជ្រាលជ្រៅសំរាប់អ្នកអនុវត្ត ពីព្រោះបានបំពេញទៅនឹងបំណងរបស់ខ្លួន និងជាពិសេសនៅពេលទទួលបានជោគជ័យ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s