មូលហេតុចម្បង១ នំាឲ្យមានជំលោះ ឬវិវាទ គឺសញ្ញាខ័ន្ធខុសគ្នា (ការយល់ដឹង ឃើញ គិត) របស់ភាគី The One Main Reason causing for a Conflict or Dispute is as a Perception of Parties.

តើគាត់បែរមុខទៅខាងណា ចំខាងមុខ ឬបែរចំហៀងទៅខាងឆ្វេង ឬបែបណាផ្សេងទៀត? Which is his face position, on front or left or other sides?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s