ហេតុអ្វីរៀបចំកិច្ចសន្យាពឹងអ្នកជំនាញ? Why preparing a Contract needed an Expert?

កិច្ចសន្យាអាចត្រូវបានរៀបចំ ឬតាក់តែងឡេីងដោយសាមីភាគីនៃកិច្ចសន្យាផ្ទាល់ដោយពឹងអ្នកជំនាញដែលមានវិជ្ជាជីវៈជួយបាន។ ក៏ប៉ុន្តែការពឹងពាក់អ្នកជំនាញ ដូចជាមេធាវីជាដេីម ត្រូវចំណាយប្រាក់សំរាប់សេវាកម្មរបស់គេ។ ហេតុនេះបានជាមានចម្ងល់ថា ហេតុអ្វីការរៀបចំកិច្ចសន្យាត្រូវពឹងអ្នកជំនាញ?

ការពឹងពាក់អ្នកជំនាញពិតមែនតែមានការចំណាយប្រាក់ដែលអាចមេីលឃេីញថាជាគុណវិបត្តិមួយ តែគុណសម្បត្តិជាច្រេីនគេមិនគួរមេីលរំលងនោះទេ។ គុណសម្បត្តិទាំនោះ ដូចជា៖

  1. ជំនាញលេីប្រធានបទនៃកិច្ចសន្យា៖ ការយល់ពីប្រភេទនៃកិច្ចសន្យា ដូចជាកិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុន លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន កិច្ចសន្យាម៉ៅការសំណង់ កិច្ចសន្យាលក់អចលវត្ថុ កិច្ចសន្យាលក់ភាគហ៊ុន កិច្ចសន្យាជួលអចលនវត្ថុ កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង កិច្ចសន្យាលក់-ទិញទំនិញ សេវា ។ ល។ ជាហេតុអាចធ្វេីឲ្យការរៀបចំកិច្ចសន្យាបានត្រឹមត្រូវ និងល្អ ពីព្រោះបទ ប្បញ្ញត្តិដែលគ្រប់គ្រងលើប្រភេទកិច្ចសន្យាទំាងនោះក៏កំណត់ផ្សេងគ្នាដែរ ។
  2. បទពិសោធន៍ដឹងពីបញ្ហានាំឲ្យវិវាទ ឬការបាត់បង់ប្រយោជន៍អាចកេីតឡេីង៖ អ្នកជំនាញអាចចែងខសន្យាបង្ការ ឬបំពេញនូវភាពប្រហោង ឬចន្លោះនោះ ដេីម្បីការពារទំនាស់ឬការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍បានពេលខាងមុខ ពីព្រោះគាត់បានអនុវត្តជាវិជ្ជាជីវៈ និងធ្លាប់បានជួបនិងចូលរួមដោះស្រាយក្តីកន្លងមក ។
  3. រៀបចំកិច្ចសន្យាស្របតាមច្បាប់តំរូវ និងមានសុពលភាពអនុវត្តទៅបាន៖ កិច្ចសន្យាមួយបើបានបង្កេីតឡេីងហេីយ តែមិនស្របច្បាប់ ប្រាកដជាអនុវត្តមិនបានទេ នោះនឹងនាំឲ្យបាត់បង់នូវផលប្រយោជន៍របស់ភាគីជាក់ជាមិនខាននៅពេលវិវាទកើតឡើង ជាពិសេសភាគីនៃកិច្ចសន្យាដែលស្លូត និងស្មោះត្រង់។
  4. ផ្តល់យោបល់ពីការចែងនូវខសន្យាជាសមត្ថកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយវិវាទ៖ ការចែងពីខសន្យាសំរាប់ដោះស្រាយវិវាទដែលជាសមត្ថកិច្ច នឹងជួយបំពេញបំណងភាគី ហើយធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនាពេលខាងមុខ ក៏ដូចជាបានជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ភាគីផងដែរ ។ ឧទាហរណ៏ ការលក់ដីធ្លីមួយកន្លែង ។ បើគូភាគីចង់ដោះស្រាយវិវាទក្រៅតុលាការដោយមានអ្នកទី៣ជួយ និងភាគីជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោះស្រាយ គេគួរចែងនូវខសន្យាពីសន្ធានកម្ម ឬការសម្រុះសម្រួល តែមិនមែនខសន្យាពីមជ្ឈត្តកម្ម ឬតុលាការនោះទេ។

សរុបសេចក្តីមក ការរៀបចំកិច្ចសន្យាដោយពឹងពាក់អ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈ គឺទទួលបានគុណសម្បត្តិច្រេីនជាងគុណវិបត្តិដែលជាការចំណាយប្រាក់សំរាប់សេវាកម្មនោះ។ គុណសម្បត្តិទាំងនោះមាន៖ ត្រូវទៅតាមប្រភេទកិច្ចសន្យានីមួយៗ អាចបំពេញចន្លោះប្រហោងនាំឲ្យវិវាទឬបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ ធ្វើឲ្យកិច្ចសន្យាស្របច្បាប់និងប្រតិបត្តិបាន និងចែងបង្ការនូវខសន្យាសំរាប់ដោះស្រាយវិវាទដែលសមស្របនិងងាយស្រួលដល់ភាគី។ ដូច្នេះការពឹងអ្នកជំនាញឲ្យជួយសរសេរកិច្ចសន្យានឹងធ្វេីឲ្យមានភាពប្រាកដថា កិច្ចសន្យានឹងរៀបរយបានល្អ ជាមួយការការពារផលប្រយោជន៍បាន ជាពិសេសអាចកាត់បន្ថយការចំណាយដ៏ច្រេីនសំរាប់ការទទួលខុសត្រូវលេីកិច្ចសន្យាខ្វះខាត និងការដោះស្រាយវិវាទនាអនាគត៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s