ពេលសំណង់ជួបហានិភ័យ នរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់? When a building risked, who is legally required to responsible?

ការស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងសំណង់ជួបហានិភ័យ ឬមានវិការៈ គឺជាកិច្ចការចាំបាច់ដេីម្បីផ្តល់នូវសំណង និងភាពយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ ។ ប៉ុន្តែក្នុងវិស័យសំណង់ មានបុគ្គលជាច្រេីនដែលអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយ ដូចជា៖

  1. ម្ចាស់សំណង់
  2. អ្នកសិក្សាគំរោងប្លង់
  3. អ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់
  4. អ្នកសាងសង់ ឬរុះរេី
  5. អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
  6. អ្នកប្រេីប្រាស់សំណង់ ដូចជាការជួលសំណង់
  7. ផលិតករនៃសម្ភារ:សំណង់ បរិក្ខារសំណង់ និងផលិតផលសំណង់។

ហេតុនេះ តេីបុគ្គលណាដែលច្បាប់កំណត់ឲ្យទទួលខុសត្រូវ ឬទាំងអស់គ្នា?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s