សន្និសីទនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់សន្ធានករអន្តរជាតិនៃសមាគមសន្ធានកម្មអាគ័រដ្យ៉ាល់ ប្រទេសបារាំង Visioconférence de Médiateur international des membres de l’association Akordial, France.

Deputy President of the Association

សន្និសីទបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២៧-វិច្ឆិកា-២០២០ តាមរយ:វេីប័រណឺពីប្រទេសបារាំងដែលជាស្នាក់ការកណ្តាលនៃសមាគមនេះ និងមានការចូលរួមពីសមាជិកជាសន្ធានករអន្តរជាតិនៃបណ្តាប្រទេសនានានៅលេីសាកលលោក ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក អាល់បានី ក្រិក អង់គ្លេស និងកម្ពុជា (លោកសន្ធានករ អ៊ូច វុធ្ធី)។

នេះជាកិច្ចប្រជុំលេីកទី២ បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលេីកទី១ជាមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលេីកដំបូងបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី៨-ឧសភា-២០២០ ហេីយមានរបៀបវារៈ និងដំណេីរការដូចតទៅ៖

 1. ណែនាំពីឈ្មោះ ស្ថាប័ន សកម្មភាព
 2. ប្រាប់ពីសេចក្តីត្រូវការ ការសង្ឃឹមទុក បញ្ហាប្រឈម
 3. សំណួរ-ចម្លើយ

Je m’ appelle Vutthy OUCH. Je suis Cambodgien. M’ occupation est d’ arbitre commercial, médiateur, avocat et PDG de la Bureau d’ avocat de Lion de l’ OVT « OVT Loi ». Elle a 3 catégories des services différents qui sont suivant:

 • 1ère Consultant pour résolution des différents et droit commercial pour le tribunal extérieur et le contentieux dans tous les tribunaux du Cambodge;
 • 2ème Médiateur pour les litiges civils et commerciaux;
 • 3ème Tribunal arbitral.

Aujourd’hui, nos services sont comme un noyau fournissant des techniques de résolution des litiges, en particulier la résolution des litiges commerciaux. Ils constituent un mécanisme alternatif de résolution des litiges et des litiges devant tous les tribunaux du Royaume du Cambodge. Nous avons des experts tels qu’un avocat, un médiateur et un arbitre commercial qui comprennent clairement, professionnellement et internationalement, ces techniques.

Le type de litige sera appliqué pour la médiation, comme ci-dessous:

 1. Conflicts patrimoniaux
 2. Conflits de divorce
 3. Litiges fonciers
 4. Litiges de construction
 5. Litiges contractuels
 6. Litiges de la vente commerciale
 7. Litiges de propriété intellectuelle
 8. Litiges d’ entreprises
 9. Litiges de commerce international

Notre vision fournit les services avec les compétences efficaces et la prise en charge des avantages d’ un client. Pour postuler avec succès, nous suivons la pratique:

 1. Déterminer un nombre de cas soumis par an afin d’ avoir suffisamment de temps pour être bien exécuté,
 2. Coopérer en tant que partenaire et membre avec quelqu’un de la même profession et des institutions d’ expertise qui exercent leur profession au Cambodge et à l’ étranger. Avec ces tâches, nous serons en mesure d’ apprendre et de mettre en œuvre les techniques et les compétences de modernisation et de mise à jour.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s