មហាសន្និបាតលេីកទី២៥ និងការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីសប្រធានអាណត្តិទី១៣ របស់គណ:មេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា The 25th General Assembly and an Election of the 13rd mandate President of the Bar Association of Cambodia

មហាសន្និបាតប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៦-តុលា-២០២០ ហេីយមានរបៀបវារ:ដូចខាងក្រោម The General Assembly has been conducted on a date mentioned above and exists an agenda as follows ៖

សំរាប់ការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីសប្រធានគណ:មេធាវីអាណត្តិទី១៣នេះ មានបេក្ខជនមេធាវីចំនួន៥នាក់ ដែលមានឈ្មោះដូចក្នុងបញ្ជីខាងក្រោម៖

មេធាវីបេក្ខជនទាំង៥នាក់នេះ មានមេធាវីខ្លះធ្លាប់ការពារគណបក្សកាន់អំណាច មេធាវីខ្លះធ្លាប់ការពារគណបក្សប្រឆាំង និងមេធាវីខ្លះទៀតធ្លាប់ការពារអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុនជំនួញ ជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលមេីលទៅសំរាប់អាណត្តិទី១៣នេះ មានបេក្ខជនចម្រុះ។

ថតជាមួយសហភាតាមេធាវី និងជាអតីតនិស្សិតច្បាប់ជំនាន់២ទាំងអស់នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

តេីបេក្ខជនមេធាវីណាដែលនឹងត្រូវជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី១៣ (2020-2022)?

ជាលទ្ធផល លោកមេធាវី លី ច័ន្ទតុលា លេខរៀងទី១ នៃសន្លឹកឆ្នោតទទូលបានសម្លេងគាំទ្រលេីសលប់ ហេីយត្រូវបានកំណត់ថាជាប់ជាប្រធានគណ:មេធាវីអាណត្តិទី១៣ថ្មីនេះ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s