តេីទ្វេពន្ធភាពជាករណីសំរាប់តែភាគីបុរសឬ? ចុះភាគីស្ត្រី? Is a bigamy for only a Man? What about a Woman?

ទ្វេពន្ធភាព គឺជាការហាមឃាត់សំរាប់ច្បាប់កម្ពុជា។ ហេតុនេះបេីមានករណីទ្វេពន្ធភាពកេីតឡេីង បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនឹងត្រូវទទួលទោសព្រហ្មទណ្ឌ និងប៉ះពាល់ដល់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គេទៀតផង។ តេីអ្វីជាទ្វេពន្ធភាព?

ប្រភព: WordPress

ទ្វេពន្ធភាព ជាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបុរសមានប្រពន្ធពីរ ឯស្ត្រីមានប្តីពីរ (មាត្រា ៤ នៃច្បាប់ស្តីពីឯកពន្ធភាព កម្ពុជាប្រកាសឲ្យប្រេីឆ្នាំ២០០៦)។ ផ្អែកតាមការកំណត់នេះ ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺសំដៅទៅលេីការប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់ដោយបានចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ (អេតាស៊ីវិល) និងនៅមានសុពលភាព ហេីយបុរស ឬស្ត្រីនោះបានទៅបង្កេីតចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មីមួយជាមួយស្ត្រី ឬបុរសផ្សេងទៀត។

ប្រភព៖ WordPress

ដូចនេះករណីទ្វេពន្ធភាពប្រេីសំរាប់បុរស និងស្ត្រីតែមួយ ដូចគ្នា ហេីយសំខាន់បុរស និងស្ត្រីនោះមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍២កំពុងដំណេីរការ៕

មេធាវីការពារក្តីទ្វេពន្ធភាព Defendant Attorney for a Bigamy Case.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s