ពេលណាគួរចាប់ផ្តេីមធ្វេីលិខិតបណ្តាំមត៌ក (សន្តតិកម្មតាមមតកសាសន៍) When to start a preparation of an Heritage Letter?

  • ពេលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ហេីយចង់ប្រគល់ឲ្យបុគ្គលណាដែលខ្លួនប្រាថ្នា៖ ការធ្វេីបណ្តាំជាការប្រសេីរដែលមតកជន (ម្ចាស់ទ្រព្យ) អាចកំណត់ថាបុគ្គលណាគួរបានអ្វី និងទំហំប៉ុណ្ណានៃទ្រព្យរបស់ខ្លួន។ នេះផ្តល់ឱកាសឲ្យគាត់បានមេីលឃេីញពីគុណសម្បត្តិ ការពេញចិត្ត និងការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិបានត្រឹមត្រូវទៅលេីអ្នកដែលត្រូវទទួលមត៌កនាពេលអនាគតផងដែរ។
  • ចង់ប្រេីប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានពេលកំពុងរស់នៅ៖ ការធ្វេីលិខិតបណ្តាំ ខុសពីការផ្តល់ឲ្យភ្លាម ពីព្រោះការផ្តល់ឲ្យភ្លាមនាំឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យបាត់បង់នូវកម្មសិទ្ធិ។ ឧទាហរណ៍ ម្តាយឲ្យផ្ទះដែលខ្លួនរស់នៅទៅកូន វាក៏បានក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់កូន។ ករណីមួយចំនួន នៅពេលមានការឈ្លោះគ្នារវាងម្តាយ និងកូន កូនក៏បានបណ្តេញម្តាយចុះចេញពីផ្ទះដោយសំអាងថាផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនពេលនេះ។ ករណីបែបនេះធ្វើឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យជួបនូវហានិភ័យទាំងនៅមានជីវិតនៅឡេីយ។ រីឯការធ្វេីលិខិតបណ្តាំជួយការពារហានិភ័យនេះបាន ពីព្រោះម្ចាស់ទ្រព្យនៅតែជាកម្មសិទ្ធិករលេីទ្រព្យរបស់ខ្លួននៅឡេីយ ហេីយលុះត្រាតែខ្លួនស្លាប់ទេីបទ្រព្យនោះបានក្លាយជារបស់សន្តតិជន (អ្នកទទួលមត៌ក)។ ការធ្វេីបែបនេះបានផលម្យ៉ាងទៀតដោយធ្វេីឲ្យសន្តតិជនទាំងឡាយដែលយល់ថាពួកគេអាចទទួលបានទ្រព្យខិតខំយកចិត្ត និងមេីលថែរទាំម្ចាស់ទ្រព្យបានល្អផងដែរ។
  • បារម្ភថានៅពេលស្លាប់ទៅ សន្តតិជនអាចមិនទទួលបានមត៌ក ឬក៏ទទួលការមេីលថែរមិនបានល្អ ក្នុងករណីគេជាអនីតិជននៅឡេីយ៖ ករណីសន្តតិជនជាអនីតិជនពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ ស្វែងរកការសិក្សា និងការងារល្អដេីម្បីអនាគត ការធ្វេីលិខិតបណ្តាំ និងការតែងតាំងអាណាព្យាបាលល្អសំរាប់សន្តតិជននោះជាការគិតគូដ៏ប្រពៃ។
  • ចៀសវាងការច្រណែនគ្នារបស់សន្តតិជន នៅពេលប្រគល់ឲ្យ ឬបែងចែកឲ្យ ពេលមតកជន (ម្ចាស់ទ្រព្យ) នៅមានជីវិត៖ ករណីនេះសំដៅដល់ម្ចាស់ទ្រព្យសម្រេចធ្វេីការបែងចែកទ្រព្យឲ្យសន្តតិជនមានចំនួនច្រេីន ហេីយទ្រព្យសម្បត្តិនោះអាចមានច្រេីនប្រភេទដែរដូចជា ប្រាក់ ដីធ្លី ផ្ទះ ឡាន ម៉ូតូ មុខរបរជំនួញ ។ ល។ ការបែងចែកទ្រព្យទាំងនេះ មិនបានស្មេីគ្នានោះទេ ហេីយអ្នកទទួលខ្លះពេញចិត្ត អ្នកទទួលខ្លះទៀតមិនពេញចិត្តនោះទេ ដែលអាចបង្ករជាផលលំបាក ឬអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យទៀតផង។
  • ចង់ឲ្យមានការអនុវត្តគោលបំណងបន្តរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យ បន្ទាប់ពីមតកជនស្លាប់៖ ការមានលិខិតបណ្តាំជាការល្អណាស់ ពីព្រោះម្ចាស់ទ្រព្យបានគិតល្អិតល្អន់ ក្រៅពីបែងចែកឲ្យសន្តតិជនរួចហេីយ គាត់អាចពឹងពាក់ឲ្យបុគ្គលណាមួួយជួយបំពេញការងារឲ្យគាត់ផងដែរ ដូចជារៀបចំពិធីបុណ្យតាមបែបសាសនា អនុវត្តផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឲ្យសន្តតិជន ឬជួយបំពេញកិច្ចអ្វីមួួយដែលជាក្តីស្រម៉ៃរបស់គាត់ជាដេីម ។ ល៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s