ត្រូវ​បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រេីប្រាស់ត្រាមូលសំរាប់ការិយាល័យមេធាវី អូវីធី​ ឡាយអិន​ «អូវីធី​ ច្បាប់​» Be permitted to use a Seal for OVT Lion Law Office «OVT Law»

ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យការិយាល័យមេធាវី អូវីធី ឡាយអិន «អូវីធី ច្បាប់»ប្រេីប្រាស់ត្រាមូល សម្គាល់ការិយាល័យបន្ថែមលេីត្រាវិជ្ជាជីវ:មេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងជាប្រយោជន៍នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ការិយាល័យជាមួយអតិថិជន ជាប្រយោជន៍នៃកិច្ចការរដ្ឋបាល និងគណនេយ្យ និងកិច្ចការផ្សេងទៀតតាមការចាំបាច់របស់ការិយាល័យមេធាវី ដូចមានបញ្ជាក់ក្នុងសេក្តីសម្រេចរបស់គណ:មេធាវីលេខ ២៣៦ /សសគម/២០ ចុះថ្ងៃទី ០៩-មេសា-២០២០។

One thought on “ត្រូវ​បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រេីប្រាស់ត្រាមូលសំរាប់ការិយាល័យមេធាវី អូវីធី​ ឡាយអិន​ «អូវីធី​ ច្បាប់​» Be permitted to use a Seal for OVT Lion Law Office «OVT Law»”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s