តេីការលែងលះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេនៅពេលដែលប្តី ឬប្រពន្ធ ជាភាគីម្ខាងទៀតមិនព្រម? May a divorce be worked if there is one side of spouse who disagrees with?

ការលែងលះ គឺជាការបញ្ចប់នូវជីវភាពប្តីប្រពន្ធ ហេីយវាអាចកេីតចេញពីភាគីម្ខាងស្នេីសុំ ឬក៏ព្រមព្រៀងដោយគូភាគី។ ទោះបីប្រព្រឹត្តទៅបែបណាក៏ដោយ ការលែងលះនេះ ពេលខ្លះអាចធ្វេីបាន ហេីយពេលខ្លះទៀតក៏មិនអាចធ្វេីបានដែរ ។ ហេតុនេះទេីបបានជាមានសំណួរថាការលែងលះដែលភាគីសហព័ទ្ធម្ខាងមិនព្រម តេីអាចដំណេីរការបានដែរទេ?

http://www.ovtlaw.com/project/1-company/2-family

មេធាវីចូលរួមនីតិវិធីត្រៀមសំរាប់ការទាញហេតុផលនៃបណ្តឹងលែងលះគ្នា នាដេីមខែកក្កដា ២០២០

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s