តេីការលែងលះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេនៅពេលដែលប្តី ឬប្រពន្ធ ជាភាគីម្ខាងទៀតមិនព្រម? May a divorce be worked if there is one side of spouse who disagrees with?

ការលែងលះ គឺជាការបញ្ចប់នូវជីវភាពប្តីប្រពន្ធ ហេីយវាអាចកេីតចេញពីភាគីម្ខាងស្នេីសុំ ឬក៏ព្រមព្រៀងដោយគូភាគី។ ទោះបីប្រព្រឹត្តទៅបែបណាក៏ដោយ ការលែងលះនេះ ពេលខ្លះអាចធ្វេីបាន ហេីយពេលខ្លះទៀតក៏មិនអាចធ្វេីបានទេ ។ ហេតុនេះទេីបបានជាមានសំណួរថាការលែងលះដែលភាគីសហព័ទ្ធម្ខាងមិនព្រម តេីអាចដំណេីរការបានដែរទេ?

https://ovtlaw.com/2022/01/23/%e1%9e%8f%e1%9f%81%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9f%92%e1%9e%9f%e1%9f%90%e1%9e%99%e1%9e%92%e1%9e%93%e1%9e%a2%e1%9e%b6%e1%9e%85%e1%9e%87%e1%9e%b6%e1%9e%a0%e1%9f%81%e1%9e%8f%e1%9e%bb/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s