តេីការលែងលះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេនៅពេលដែលប្តី ឬប្រពន្ធ ជាភាគីម្ខាងទៀតមិនព្រម? May a divorce be worked if there is one side of spouse who disagrees with?

ការលែងលះ គឺជាការបញ្ចប់នូវជីវភាពប្តីប្រពន្ធ ហេីយវាអាចកេីតចេញពីភាគីម្ខាងស្នេីសុំ ឬក៏ព្រមព្រៀងដោយគូភាគី ។ ទោះបីប្រព្រឹត្តទៅបែបណាក៏ដោយ ការលែងលះនេះពេលខ្លះធ្វេីបាន ហេីយពេលខ្លះទៀតមិនអាចធ្វេីបានទេ ។ ហេតុនេះទេីបបានជាមានសំណួរថាការលែងលះដែលភាគីសហព័ទ្ធម្ខាងមិនព្រម តេីអាចដំណេីរការបានដែរទេ?

តេីការក្ស័យធនអាចជាហេតុធ្វេីឲ្យប្តី-ប្រពន្ធលែងលះគ្នាដែរឬទេ Is a Bankruptcy to be permitted for a Divorce?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s