តេីវិវាទសមាជិកហ៊ុនអាចដោះស្រាយដោយមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្មបានដែរទេ? May Shareholder Disputes apply to Commercial Arbitration?

ប្រាកដជាអាច ពីព្រោះសមាជិកហ៊ុនអនុវត្តពាណិជ្ជកិច្ចដោយទំរង់ ហេតុនេះ មិនថាតែសមាជិកហ៊ុនជាពាណិជ្ជករ ឬមិនមែនពាណិជ្ជករ(ដូចជា មន្ត្រីរាជការជាដេីម) នោះទេ។ ម្យ៉ាងទៀតសូម្បីតែវិវាទរវាងអភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនោះក៏អាចដោះ្រសាយតាមយន្តការមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្មនេះបានផងដែរ។ ការកំណត់បែបនេះមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅមាត្រា ២៨៩ កថាខណ្ឌទី២នៃច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា។

ហេីយច្បាប់នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យចែងពីខសន្យា ស្តីពីមជ្ឈត្តការនៅក្នុងលក្ខន្តិក: ឬក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនតែម្តង៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s