ត្រូវការជ្រើសរើស លេខាធិការកិច្ចការដោះស្រាយវិវាទ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម Work Announcement of a Secretary for the Dispute Resolution and Commercial Law

បេក្ខនារីត្រូវមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រច្បាប់យ៉ាងតិច និងមានចំណូលចិត្តក្នុងកិច្ចការដោះស្រាយវិាទ និង ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម A Candidate must hold a Bachelor Degree of Law and strongly commit on the Commercial Dispute Resolution and Commercial Law affairs.

1. DUTY:

She will be performed her task to assist the Arbitrator/Lawyer in the daily functions for the OVT Dispute Resolution & OVT Law to do as the following:

• Draft a contract/letter for the clients,

• Prepare a minute for the meeting,

• Communicate and travel with/to organizations who are concerning to the projects,

• Join with the arbitrator/lawyer to negotiate, mediate and arbitrate a dispute case,

• Perform other tasks assigned by CEO of the OVT Dispute Resolution & OVT Law.

2. QUALIFICATION:

The minimum requirements for her include:                                                        – Bachelor Degree in Law or Alternative Dispute Resolution;

– A Good Knowledge of Legal and Business Affairs;

– Proficiency in Work Technology & Interpersonal Communication.

An interested Khmer woman shall submit her résumé with a cover letter to email as vutthy_ouch@yahoo.com, and those documents will not be returned. There is only appropriated candidate who will be called to interview.

(Noted: កន្លែងធ្វើការនៅស្នាក់ការកណ្តាលនៃការិយាល័យ អូវីធី ដោះស្រាយវិវាទ និង អូវីធី ច្បាប់ តាំងនៅអាសយដ្ឋាន ភូមិទ្វីខាងត្បូង សង្កាត់អណ្តូងខ្មែរ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s