វេទិកាធុរកិច្ច Business Forum: Cambodia Business Insights & Trends 2020

វេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាដែលផ្តោតទៅលើអ្វីដែលជំនួញនៅកម្ពុជាកំពុងមាន និងទិសដៅ២០២០ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ០៦-១២-២០១៩ នាសណ្ធាគារកាំបូឌីយ៉ាណា ដែលចូលចូលរួមសហការ និងមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម The business forum is focused what the main Cambodia businesses have actually operated and will be developed and increased their services in 2020 conducted on a date of December 6th, 2019 at Cambodianna Hotel, which has been co-organizers and an agenda as follow ៖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s