សិក្ខាសាលាស្តីពី ការបង្កើតប្រតិបត្តិការជំនួញ និង ការដោះស្រាយវិវាទ Workshop on Deal Making and Dispute Resolution in Commercial Transaction

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៩ នាសណ្ធាគារសូហ្វីតែលភូគីត្រាភ្នំពេញ ដែលចូលរួមសហការដោយ និងមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម The workshop was conducted on November 18th, 2019 at Phnom Penh Sofitel Phoukitra Hotel, which had been jointly organized by and deterrmined an agenda as follow៖

Group Discussion on Deal Making ក្រុមពិភាក្សាអំពី ការបង្កើតកិច្ចការជំនួញជាមួយគ្នា
Group Discussion on Dispute Resolution ក្រុមពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយវិវាទជំនួញ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s