វិវាទកិច្ចសន្យាកេីតឡេីងនៅពេលណា When are Contract Disputes happened?

វិវាទកិច្ចសន្យា គឺជាការមិនព្រមព្រៀង ឬមិនសុខចិត្តលេីកិច្ច ឬអំពេីដែលភាគីបានសន្យាជាមួយគ្នា ឬអាចនិយាយថាជាជំលោះរបស់ភាគីលេីការព្រមព្រៀង។ តេីវិវាទនេះកេីតឡេីងនៅពេលណា?

  • មុនពេលបង្កេីតកិច្ចសន្យា
  • នៅពេលបង្កើតកិច្ចសន្យា
  • ក្រោយពេលរៀបចំកិច្ចសន្យា ឬចុះហត្ថលេខា/ផ្តិតម្រាមដៃរួចរាល់
  • កំពុងអនុវត្តកិច្ចសន្យា

Contract Disputes are as disagreement or uncompromising for acts or action, which parties have promised together, or they may be called as the parties’ disputes for an agreement. When are these disputes made?

  • Prior preparing the contract, or
  • While preparing the contract, or
  • After signing or thumbing on the contract, or
  • During implementing the contract.
contract

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s