វិវាទកិច្ចសន្យាកេីតឡេីងនៅពេលណា When are Contract Disputes happened?

វិវាទកិច្ចសន្យា គឺជាការមិនព្រមព្រៀង ឬមិនសុខចិត្តលេីកិច្ច ឬអំពេីដែលភាគីបានសន្យាជាមួយគ្នា ឬអាចនិយាយថាជាជំលោះរបស់ភាគីលេីការព្រមព្រៀង។ តេីវិវាទនេះកេីតឡេីងនៅពេលណា?

  • មុនពេលបង្កេីតកិច្ចសន្យា
  • នៅពេលបង្កើតកិច្ចសន្យា
  • ក្រោយពេលរៀបចំកិច្ចសន្យា ឬចុះហត្ថលេខា/ផ្តិតម្រាមដៃរួចរាល់
  • កំពុងអនុវត្តកិច្ចសន្យា

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s