សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្ធានការវិវាទពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសះជាអន្តរជាតិចំពោះសន្ធានកម្ម International Commercial Mediation & United Nations Convention on International Settlement Agreements resulted from Mediation Workshop.

សិក្ខាសាលាស្តីពីការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតាមយន្តការសម្រុះសម្រួលបានប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងការនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសដោយគ្មានការបកប្រែ នៅថ្ងៃទី២៨-២៩/មិនា/២០១៩ នាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលសិង្ហបុរី-កម្ពុជា ក្រោមការរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសន្ធានកម្មអន្តរជាតិសិង្ហបុរី-ក្រសួងច្បាប់សិង្ហបុរី សហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ។ វាជាសិក្ខាសាលាផ្តោតទៅលើជំនាញសន្ធានកម្ម (ការសម្រុះសម្រួលវិវាទ) និងការបកស្រាយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសះជាអន្តរជាតិចំពោះជំនាញសន្ធានកម្មក្នុងគោលបំណងដើម្បីទាក់ទាញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចុះហត្ថលេខាចូលជាសមាជិកនាពេលខាងមុខ ។ តើពួកគេមានខ្លឹមសារដូចម្តេចខ្លះ?

សកម្មភាពពិភាក្សាគ្នាមុនពេលចាប់ផ្តើមសិក្ខាសាលាថ្ងៃទី២ រវាងតំណាងម.ជ.ម. និងតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលសន្ធានកម្មអន្តរជាតិសឹង្ហបុរី និងតំណាងក្រសួងច្បាប់របស់សឹង្ហបុរី Pre-Discussion before the second day of the workshop starting between a representative of NCAC and Singapore International Commercial Arbitration Centre and Singapore Ministry of Law.

ការបកស្រាយពីជំនាញសន្ធានកម្មសំរាប់វិវាទពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានធ្វើដោយ សន្ធានករអាជីព និងជានាយក នៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្ធានកម្មពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិង្ហបុរី (លោក Chuan Wee Meng រូបកណ្តាលក្នុងចំណងជើងអត្ថបទ) ហើយផ្តោតទៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗជាច្រើនរួមមាន៖ អ្វីជាសន្ធានកម្ម ប្រៀបធៀបជំរើសនានាក្នុងយន្តការដោះស្រាយវិវាទ លក្ខណៈរបស់សន្ធានករ ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយកសន្ធានកម្ម សន្ធានកម្មនៅតំបន់អាស៊ី និងការរីកចំរើននៅលើពិភពលោក និងអនុសញ្ញាស្តីពីសន្ធានកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិ ។ល។ ក្នុងនោះលោក Meng ក៏បានចែករំលែកពីការអនុវត្តនូវបច្ចេកទេសសន្ធានកម្មជា Case Study និងមើលVideo ពីដំណើរការសន្ធានកម្ម ផងដែរ។ លើសពីនេះ វាគ្មិនបានលើកយកបទពិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្ធានកម្មវិវាទពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ របស់សិង្ហបុរីតាំងពីរបៀបទទួលយកសំណុំរឿងវិវាទដើម្បីដោះស្រាយចំនួនរឿងវិវាទ រយៈពេលនៃការដោះស្រាយ ជាដើម ។ល។ សរុបសេចក្តីមក អ្នកធ្វើបឋកថាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីថាតើត្រូវធ្វើសន្ធានកម្មយ៉ាងម៉េច ការរីកចម្រើនជំនាញនេះនៅលើពិភពលោក បទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង និងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជំនាញសន្ធានកម្មនៅសិង្ហបុរី ។

ទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយអ្នកច្បាប់់តំណាងមកពីក្រុមមេធាវី អាស៊ី កម្ពជា Launch Time with a Representative from the Cambodia Law Asia Group

ការបកស្រាយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសះជាអន្តរជាតិចំពោះសន្ធានកម្ម ឬត្រូវបានហៅផងដែរថា ជា “អនុសញ្ញាសិង្ហបុរីសំរាប់សន្ធានកម្ម Singapore Convention on Mediation” និងការលើកឡើងពីស្ថាប័នដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មទាំងឡាយនៅសិង្ហបុរី ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ ទីប្រឹក្សានយោបាយ និងជានាយកផ្នែកច្បាប់ នៃក្រសួងច្បាប់សិង្ហបុរី Sharon Ong ។ នាងក៏ជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិំសំរាប់ការពិភាក្សាអំពីជំនាញសន្ធានកម្ម ផងដែរ (រូបនាងថតឈរនៅកណ្តាលនៃរូបថតខាងក្រោម) ។ ក្នុងនោះចំនុចស្នូលនៃអនុសញ្ញាដែលបានលើកមកបង្ហាញរួមមាន៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅ គោលបំណង និងផលប្រយោជន៍ នៃអនុសញ្ញា ។ បន្ថែមពីនេះក៏មានការបកស្រាយពីខ្លឹមសារនៃមាត្រានីមួយៗរបស់អនុសញ្ញាផងដែរ ដោយលោក សន្ធានករ Wee Meng ។ ថ្ងៃចាប់ផ្តើមអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនានានៅលើសកលលោកយល់ព្រមជាមួយនឹងអនុសញ្ញានេះតាមរយៈការចុះហត្ថលេខា គឺថ្ងៃទី ០៧-សីហា-២០១៩ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ហើយក្រោយចុះហត្ថលេខា រដ្ឋហត្ថលេខីត្រូវជំរុញឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនផ្តល់សច្ចាប័ណ្ណក្នុងកំឡុងពេល ០៦ខែ ។ ជាលទ្ធផលការសិក្សាពីអនុសញ្ញាក្រៅតែពីបានស្វែងយល់ពីខ្លឹមសារ និងសារប្រយោជន៍របស់វា ក៏បានឲ្យដឹងពីពេលវេលា និងទីកន្លែងសំរាប់ប្រទេសនីមួយៗនៅលើសាកលលោកអាចធ្វើការចុះហត្ថលេខាដើម្បីក្លាយជាសមាជិកផងដែរ ។

ថតជាមួយទីប្រឹក្សានយោបាយនៃក្រសួងច្បាប់សង្ហឹបុរី និងជាវាគ្មិន (រូបកណ្តាល) បកស្រាយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសះជាអន្តរជាតិនៃការសម្រុះសម្រួល Photo with a Political Adviser of Singapore Ministry of Law and Lecturer on United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation. (middle)

សរុបសេចក្តីមកសិក្ខាសាលាស្តីពីសន្ធានកម្មវិវាទពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសះជាអន្តរជាតិចំពោះសន្ធានកម្ម មានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសំរាប់បំពេញបន្ថែមលើជំនាញមជ្ឈត្តករ និងមេធាវី ពីព្រោះវាបានផ្តល់នូវជំនាញក្នុងការធ្វើសន្ធានកម្មកាន់តែច្បាស់ ការរីកចំរើនជំនាញនេះនៅអាស៊ី និងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងការទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ពីការកំពុងអនុវត្តជំនាញនេះរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិង្ហបុរីសំរាប់សន្ធានកម្មពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ។ លើសពីនេះ វាក៏បានធ្វើឲ្យយល់ពីលក្ខណៈ និងសារៈប្រយោជន៍នៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិសំរាប់សន្ធានកម្ម ដែលអាចជាទុនក្នុងការផ្តល់យោបល់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសំរាប់ពិចារណាចុះហត្ថលេខាចូលជាសមាជិកនាពេលខាងមុខ ។ ការជ្រើសរើសយកជំនាញសន្ធានកម្ម ឬការសម្រុះសម្រួលមកប្រើប្រាស់ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម ជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ច្រើន ដែលអ្នកអនុវត្តវិជ្ចាជីវៈដូចជា មជ្ឈត្តករ និងមេធាវី ព្រមទាំងភាគីវិវាទគួរតែជំរុញប្រតិបត្តិ ៕

ថតក្នុងពិធីពិសារអាហារពេលល្ងាចបន្ទាប់់ពីបញ្ចប់សិក្ខាសាលាថ្ងៃទី១ជាមួយលោក មជ្ឈត្តករ ហ៊ួន សុខនីម និងជាហេរញ្ញឹករបស់ម,ជ,ម, Taking a photo while dinner after finishing the workshop in the first day with Arbitrator Houn Soknym, a Treasurer of NCAC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s