មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី៦ របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) The 6th Annual General Assembly of National Commercial Arbitration Centre (NCAC)

មហាសន្និបាតសវនាការកំពុងស្តាប់ការរាយការណ៍ពីអនុប្រធានម.ជ.ម. The GA meeting is conducted to listen a report from a Deputy President of NCAC
រូបភាពនេះមិនមាន alt attribute; ឈ្មោះដើមរបស់ហ្វាល់នេះគឺ img_20190323_220140.jpg

មហាសន្និបាតបានរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ១៦-មិនា-២០១៩ នៅសណ្ធាគារសូហ្វីតែលភូគីត្រាភ្នំពេញ ។ ក្រៅពីរបៀបវារៈធម្មតាដែលបានប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅឆ្នាំនេះមហាសន្និបាតក៏នឹងរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រ់ើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិអាណត្តិទី៣ ចំនូន ៧រូប ដែលបន្ទាប់មកពួកគេនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ និងជាប្រធានម.ជ.ម.ផងដែរ អនុប្រធាន និងហេរញ្ញឹក របស់ម.ជ.ម.ពីក្នុងចំណោមពួកគេទាំង៧ នាក់នោះ ។

ខាងក្រោមជាកម្មវិធី និងរបៀបវារៈ៖

ក្រៅពីអនុវត្តតាមរបៀបវារៈដែលបានកំណត់រួចមកហើយ មហាសន្និបាតក៏បានពិចារណាអនុម័តទទួលយករបៀបវារៈ២បន្ថែមទៀត តាមការស្នើរពីសមាជិកមហាសន្និបាត ដែលរួមមាន ១. ការបន្ថយតម្លៃភាគទានរបស់សមាជិកម.ជ.ម.ទាំងរូបវ័ន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គល ២.ពិនិត្យអំពីការសម្រេចឲ្យចូលជាសមាជិកម.ជ.ម.របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ ។

ថតជាមួយជនបរទេសទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរ ដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិតំណាងមកពីនីតិបុគ្គល ក្នុងពេលពិសារអាហាថ្ងៃត្រង់់

ជាចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី២៣-មិនា-២០១៩ ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិថ្មី បានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធាន អនុប្រធាន និងហេរញ្ញឹក ព្រមទាំងទទួលបានការផ្ទេរដំណែងពីក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិអាណត្តិទី២ មកឲ្យអាណត្តិទី៣ ចូលបំរើការងារក្នុងថ្ងៃនេះជាមួយគ្នាផងដែរ ៕

រូបថតពិធីផ្ទេរដំណែងពីក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិទី២ (ឆ្វេង) ទៅក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិថ្មីទី៣ (ស្តាំ) Giving the Power and Rights Ceremony from the 2nd Executive Board to the 3rd (Right)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s