ដំណើរកំសាន្តរបស់ក្រុមមជ្ឈត្តករដំបូង និងជាស្ថាបនិក នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម Retreat of the First Arbitrators and creators of the National Commercial Arbitration Centre (NCAC)

ដំណើរកំសាន្តបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ២៣/២៤-កុម្ភៈ-២០១៩ នៅខេត្តកែប ។ វាជាដំណើរកំសាន្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូង បន្ទាប់ពីមជ្ឈត្តករដំបូងបានចុះបញ្ជី និងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) នៅឆ្នាំ២០១១ ។ The Retreat was conducted on 23rd and 24th February 2019 at Kep province. It is the first history trip for
the first Commercial Arbitrators after registering and establishing the National Commercial Arbitration Centre (NCAC) since 2011.

ដំណើរកំសាន្តបានប្រព្រឹត្តទៅបានល្អដូចតាមការគ្រោងទុក ក្រោមបរិយាកាសសប្បាយរីករាយ និងសាមគ្គីភាព។ ហើយអ្នកចូលរួម ក៏កោតសរសើរនូវការចេះរៀបចំ និងដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅដល់មជ្ឈមណ្ទលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលបានធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តការណ៍បែបនេះកើតឡើង និងសង្ឃឺមថាវាអាចនឹងកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ឬក្នុងកំឡុងពេលសមរម្យណាមួយដែលត្រូវបានកំណត់ជាផ្លូវការនាពេលខាងមុខ ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s