វិញ្ញាបនបត្រមជ្ឈត្តករអាជីព ចុះបញ្ជី២០១៩ នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) Professional Arbitrator Certificate for a registered 2019 of the National Commercial Arbitration Centre (NCAC), Cambodia

សំរាប់ឆ្នាំនេះ ២០១៩ ក៏ដូចជាឆ្នាំឯទៀត ដែលបានកន្លងផុតទៅហើយចំំនួន ៨ឆ្នាំ (២០១១) លោកមជ្ឈត្តករ អ៊ូច វុធ្ធី ក៏នៅតែទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រកបអាជីវកម្មជាមជ្ឈត្តករវិជ្ជាជីវៈ និងជាសមាជិក របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) សំរាប់ភាគីវិវាទ ឬអតិថិជន ដើម្បីជ្រើសតាំង ឬក៏ត្រូវបានតែងតាំងដោយម.ជ.ម. ជួយដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ ។

តទៅនេះ គឺជាជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោក មជ្ឈត្តករ អ៊ូច វុធ្ធី ទាំងជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស ដែលត្រូវបានតំរូវឲ្យរៀបចំតាមស្តង់ដាររបស់ម.ជ.ម. ដើម្បីជាពត៌មានសំរាប់ភាគីវិវាទ ឬអតិថិជន ពិនិត្យមើល ឬស្វែងយល់ពីលោកមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើស ណាមួយលោក មជ្ឈត្តករ អ៊ូច វុធ្ធី ផ្តល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនមិនមានលក្ខណៈទូទៅគ្រប់ប្រភេទវិវាទពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នោះទេ តែលោកបានផ្តោតទៅលើតែជំនាញប្រភេទវិវាទពាណិជ្ជកម្មពិសេសធំៗ ចំនួន៥ ប្រភេទប៉ុណ្ណោះដែលអតិថិជន ឬភាគីវិវាទអាចឃើញការបញ្ជាក់ពីប្រភេទវិវាទទាំងនោះក្នុងជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោក ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s